Privacy statement Promosalons Nederland

Inleiding

Promosalons Nederland neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met crosdorff@promosalons.com.

Wie is Promosalons Nederland?

Promosalons Nederland is de stichting Promosalons Nederland/Stichting Franse Vakbeurzen, kantoorhoudende te Suikersilo Oost 13, 1165 MS Halfweg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41199043.

Promosalons Nederland is het Nederlandse kantoor van het Promosalons network, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 104 Avenue Victor Hugo 75116 Parijs (Frankrijk). Promosalons heeft als doelstelling het wereldwijd promoten van Franse vakbeurzen, t.o.v. zowel bezoekers als exposanten. Daarnaast worden ook beurzen gepromoot buiten Frankrijk, die georganiseerd worden door Franse organisatoren.

In het kader van deze werkzaamheden verzamelt Promosalons persoonsgegevens over organisatoren, bezoekers, exposanten of andere betrokken partijen bij deze beurzen. Op het verzamelen van deze gegevens is de AVG van 25 mei 2018 van toepassing.

Promosalons Nederland is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Promosalons Nederland de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Promosalons Nederland uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Promosalons Nederland persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Promosalons Nederland voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Promosalons Nederland worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. In zijn algemeenheid gebruikt Promosalons uw persoongegevens om u te informeren over vakbeurzen die Promosalons vertegenwoordigt en die relevant zijn voor uw vakgebied danwel het vakgebied van het bedrijf waar u voor werkt, hetzij als prospectie, hetzij als antwoord op uw vragen, hetzij als advies voor de beurs die u gaat bezoeken of aan deel gaat nemen.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Promosalons Nederland heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft, of omdat Promosalons Nederland gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn bijvoorbeeld: de beursorganisator, (vak)pers, internet, catalogi en handboeken.

 

Beveiliging van uw gegevens

Promosalons Nederland neemt alle mogelijke voorzorgen, zowel fysiek als digitaal, om uw gegevens te beschermen, zodat derden hier geen toegang tot kunnen krijgen of dat deze in de openbaarheid komen.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Promosalons Nederland over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Promosalons Nederland. U kunt verzoeken dat Promosalons Nederland uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Promosalons Nederland te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Promosalons Nederland of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht jouw persoonsgegevens van Promosalons Nederland te verkrijgen. Promosalons Nederland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Promosalons Nederland u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Promosalons Nederland

Een verzoek kan verstuurd worden naar crosdorff@promosalons.com. Promosalons Nederland zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Promosalons Nederland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Promosalons Nederland uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Promosalons Nederland

Het kan zijn dat Promosalons Nederland verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Promosalons Nederland uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar crosdorff@promosalons.com. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Promosalons Nederland uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar crosdorff@promosalons.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.